ŠPECIALIZÁCIA

Bytové zariadenie sú predmety na zariadenie interiérov a exteriérov – súbor funkčných predmetov dlhodobej spotreby, ktoré bezprostredne vytvárajú priaznivé životné podmienky na existenciu človeka, na uľahčenie jeho činnosti a spríjemnenie jeho najbližšieho životného prostredia.

Bytové zariadenie sú predmety na zariadenie interiérov a exteriérov – súbor funkčných predmetov dlhodobej spotreby, ktoré bezprostredne vytvárajú priaznivé životné podmienky na existenciu človeka, na uľahčenie jeho činnosti a spríjemnenie jeho najbližšieho životného prostredia.

Posudzovanie originality a prípadne pôvodu nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov vrátane posudzovania originality a prípadne pôvodu k nosičom prislúchajúcich textových vložiek, ako aj obalov, posudzovanie originality a prípadne pôvodu zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Znalec v tomto odvetví posudzuje dve „dimenzie“ nosičov: na jednej strane sa zaoberá originalitou či pôvodom hmotných substrátov (t. j. samotných nosičov, tzv. materiálnej veci), na ktorých sú zachytené predmety ochrany podľa zákona č. 618/2003 Z. z., na druhej strane sa však musí zaoberať aj originalitou a pôvodom nehmotných statkov (zvukových a zvukovo-obrazových záznamov) samotných (t. j. predmetov ochrany podľa cit. zák.) – tieto sú zväčša fixované na nosičoch (napr. CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, pevný disk a pod.), avšak ich imateriálna podstata umožňuje, že sú potenciálne ubikvitné a sú používané aj v nehmotnej podobe – napríklad verejným prenosom.

Znalec v tomto odvetví posudzuje bezpečnostnú stránku informačných systémov, spôsob ochrany pred neoprávneným prístupom do systému, spôsob ochrany dát pred ich zneužitím alebo stratou (zálohovanie).