ŠPECIALIZÁCIA

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.5 ods. 2 časti B.2.1.10 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. s výnimkou poľnohospodárskej a lesníckej techniky a mechanických zabezpečovacích systémov.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody dielcov, skupín a celkov zariadení uvedených v ods. 2 časti B.2.1.10 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.