INFORMÁCIE

Finančnému sektoru som sa začal venovať v roku 2006, realitám a ohodnocovaniu nehnuteľností v r. 2008, a znalcom som bol menovaný v r. 2012.

Doktorát som získal na Ústave súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde som pôsobil aj na pozícii výskumného pracovníka a zástupcu vedúceho znaleckého ústavu. So znaleckým ústavom aj naďalej spolupracujem ako lektor akreditovaného vzdelávania, Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov, a ako lektor Špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo.

Som členom prezídia Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov a lektor akreditovaného vzdelávania, Špecifiká ohodnocovania nehnuteľného majetku.

Na znaleckom ústave Ekonomickej univerzity v Bratislave som absolvoval Špecializované štúdium pre znalcov v odbore Ekonómia, manažment a ohodnocovanie podnikov.

V roku 2011 som založil spoločnosť Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o., kde pôsobím ako znalec a osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti. Spolu s kolegami sa venujeme ohodnocovaniu podnikov a ich častí, ohodnocovaniu nehnuteľností, posudzovaniu kvality a porúch stavieb a i...

Podrobnejšie informácie o spoločnosti Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o., nájdete na www.sazo.sk

ŠPECIALIZÁCIA

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody.