INFORMÁCIE

Znalecké posudky v odbore Stavebníctvo a odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností
(byt, rodinný dom, chata, pozemok, budova, hala, nebytový/obchodný/prevádzkový priestor, areál...)
sa vypracúvajú za rôznymi účelmi, a to najmä:
zriadenie záložného práva za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru,
prevod (kúpa/predaj) nehnuteľností,
kolektívne investovanie,
dedičské konanie,
majetkovoprávne vyporiadanie,
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželova (BSM),
transferové oceňovanie,
nepeňažný vklad do spoločnosti,
jednoduché pozemkové úpravy,
daňové účely,
stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad (vecné bremená),
reklamačné konanie,
a i...

ŠPECIALIZÁCIA

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody.