INFORMÁCIE

Spoločnosť Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. bola založená v r. 2011, je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 900 277, a má celoslovenskú pôsobnosť.
Znalci tejto znaleckej organizácie pôsobia v znaleckej obci od r. 2008.
Prostredníctvom svojich znalcov a odborne spôsobilých osôb, poskytujeme znalecké a expertízne posudky aj v týchto odboroch a odvetviach.

Ekonomika a riadenie podnikov: Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Ekonómia a manažment: Financie

Stavebníctvo: Odhad hodnoty nehnuteľností + Pozemné stavby + Odhad hodnoty stavebných prác + Projektovanie v stavebníctve

Doprava cestná: Technický stav cestných vozidiel + Nehody v cestnej doprave + Odhad hodnoty cestných vozidiel

Strojárstvo: Stroje a zariadenia na všeobecné účely + Odhad hodnoty strojových zariadení + Poľnohospodárska a lesnícka technika

Elektrotechnika: Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér) + Elektronické komunikácie + Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky + Počítačové programy (softvér) + Bezpečnosť a ochrana informačných systémov

ŠPECIALIZÁCIA

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví sú uvedené vo vyhl. č. 116/1997 Z. z.

Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, určuje príčinu nehody z technického hľadiska, zaoberá sa možnosťami odvrátenia nehody, a to s využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Posudzuje vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách a ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.

Znalci znaleckého odboru Ekonómia a manažment zapísaní v tomto odvetví sú oprávnení vykonávať znalecké úkony na požiadanie fyzických osôb, právnických osôb a orgánov verejnej moci, pričom je ich hlavnou náplňou metodické posúdenie v oblasti záväzných predpisov bankovníctva a bankových operácií, škôd a poistených operácií, vkladov a sporenia, colných operácií, verejných financií, stanovenia hodnoty cenných papierov a obchodovania s nimi, finančné investovanie, financovanie podnikov a neziskových organizácií, oceňovanie synergií (prírastky výnosov, zníženie rizika) a súhrnné oceňovanie synergií.

Na účely tejto inštrukcie je odvetvím, ktoré skúma javy, technické zariadenia a systémy súvisiace s tvorbou elektronických informácií, ich distribúciou, uchovávaním a využívaním. Výpočtová technika sú technické prostriedky určené pre akékoľvek spracovanie informácií.

Na účely inštrukcie ide o znalecké odvetvie zahrňujúce stanovenie hodnoty elektrických a elektronických zariadení všetkého druhu.

Znalec tohto odvetvia posudzuje splnenie požiadaviek na vyhotovenie zákazníckeho softvéru, vyjadruje sa k hodnote vytvoreného diela a môže posúdiť, či hodnota vytvoreného diela (softvéru) zodpovedá vynaloženým nákladom."

Znalec v tomto odvetví posudzuje bezpečnostnú stránku informačných systémov, spôsob ochrany pred neoprávneným prístupom do systému, spôsob ochrany dát pred ich zneužitím alebo stratou (zálohovanie).

Odvetvie je zamerané na posudzovanie pozemných stavieb, najmä budov, bytov, priemyselných stavieb, športovísk a pod.: posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, porúch stavieb, kvality vykonaných stavebných prác, technickej deliteľnosti stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod. Pokiaľ bude predmetom samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v pozemných stavbách alebo projektovej dokumentácie, vykoná posúdenie znalec príslušného odvetvia.

Odvetvie je zamerané na posudzovanie projektovej dokumentácie z hľadiska obsahu, úplnosti, vhodnosti projektového riešenia, dodržania príslušných stavebných predpisov a noriem, ceny projektu a pod.

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody.

Odvetvie je zamerané na stanovenie všeobecnej hodnoty stavebných prác a materiálov v súvislosti s posúdením výšky dohodnutej, prípadne účtovanej ceny.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.5 ods. 2 časti B.2.1.10 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. s výnimkou poľnohospodárskej a lesníckej techniky a mechanických zabezpečovacích systémov.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody dielcov, skupín a celkov zariadení uvedených v ods. 2 časti B.2.1.10 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných, montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre zábeh, údržbu, opravy a používanie zariadení poľnohospodárskej a lesníckej techniky.

Znalec – právnická osoba v znaleckom odbore ekonomika a riadenie podnikov je oprávnená vykonávať znaleckú činnosť v znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov po splnení predpokladov v zmysle § 3 ods. 1 vyhl. č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavnou náplňou činnosti znalca právnickej osoby oprávnenej vykonávať znaleckú činnosť v znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov je odhad všeobecnej hodnoty podniku ako celku alebo časti podniku, a tiež zložiek majetku podniku v súlade s § 3 vyhl. č. 490/2004 Z. z.