ŠPECIALIZÁCIA

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví sú uvedené vo vyhl. č. 116/1997 Z. z.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách a ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.