Znalecké odbory a odvetvia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov.


Bytové zariadenie

Bytové zariadenie sú predmety na zariadenie interiérov a exteriérov – súbor funkčných predmetov dlhodobej spotreby, ktoré bezprostredne vytvárajú priaznivé životné podmienky na existenciu človeka, na uľahčenie jeho činnosti a spríjemnenie jeho najbližšieho životného prostredia.

Bytové zariadenie sú predmety na zariadenie interiérov a exteriérov – súbor funkčných predmetov dlhodobej spotreby, ktoré bezprostredne vytvárajú priaznivé životné podmienky na existenciu človeka, na uľahčenie jeho činnosti a spríjemnenie jeho najbližšieho životného prostredia.


Doprava cestná

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví sú uvedené vo vyhl. č. 116/1997 Z. z.

Znalec zapísaný v tomto odvetví posudzuje technický stav a dopravno­-inžinierske aspekty komunikácií a dopravného značenia z hľadiska bezpečnej prevádzky cestných vozidiel. Neposudzuje príčiny poškodenia komunikácie zo stavebného hľadiska.

Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, určuje príčinu nehody z technického hľadiska, zaoberá sa možnosťami odvrátenia nehody, a to s využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Posudzuje vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách a ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na historických vozidlách a ich dielcoch a skupinách podľa osobitných postupov v zmysle § 4 ods. 4 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na historických vozidlách a ich dielcoch a skupinách podľa osobitných postupov v zmysle § 4 ods. 4 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.


Doprava letecká

Znalec menovaný v tomto odvetví je oprávnený stanovovať všeobecnú hodnotu motorových lietadiel a skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia skupín a celkov lietadiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

Znalec menovaný v tomto odvetví je oprávnený stanovovať všeobecnú hodnotu bezmotorových lietadiel a skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia skupín a celkov lietadiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

Znalec menovaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nedodržania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov pozemných navádzacích zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich údržbu a opravu.

Znalec menovaný v tomto odvetví stanovuje príčiny nehôd v leteckej doprave.


Doprava vodná

Znalec menovaný v tomto odvetví je oprávnený stanovovať všeobecnú hodnotu plavidiel a skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia skupín a celkov plavidiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

Znalec menovaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nedodržania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov zabezpečovacích zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich údržbu a opravu.

Znalec menovaný v tomto odvetví stanovuje príčiny nehôd v námornej doprave

Znalec menovaný v tomto odvetví stanovuje príčiny nehôd vo vnútrozemskej plavbe.


Doprava železničná

Znalec menovaný v tomto odvetví je oprávnený stanovovať všeobecnú hodnotu dopravných prostriedkov a skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia skupín a celkov dopravných prostriedkov okrem mestských koľajových vozidiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

Znalec menovaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nedodržania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia skupín a celkov zvršku, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich údržbu a opravu.

Znalec menovaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nedodržania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov signalizačných a zabezpečovacích zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich údržbu a opravu.

Znalec menovaný v tomto odvetví stanovuje príčiny nehôd v železničnej doprave.

Znalec menovaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia skupín a celkov mestských koľajových vozidiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.


Drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny

Úlohou znalca je stanovenie rýdzosti zliatiny, prípadne dodržania zákonnej rýdzosti pozri § 5 zákona č. 10/2004 Z. z. na základe chemických skúšok, prípadne iných skúšok, ktoré sú vhodné na určenie pravosti a rýdzosti skúšaného drahého kovu.

Znalec menovaný v tomto odvetví je oprávnený stanovovať všeobecnú hodnotu drahých kameňov, šperkových kameňov a dekoratívnych kameňov.


Ekonómia a manažment

Znalci znaleckého odboru Ekonómia a manažment zapísaní v tomto odvetví sú oprávnení vykonávať znalecké úkony na požiadanie fyzických osôb, právnických osôb a orgánov verejnej moci, pričom je ich hlavnou náplňou metodické posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a znalecké dokazovanie v oblasti účtovníctva a sústavy daní na právne úkony. Vzhľadom na ich vzájomné prepojenie a podmienenosť vyplývajúcu zo znaleckej praxe sú účtovníctvo a daňovníctvo zahrnuté do jedného odvetvia. Z uvedeného vyplýva, že rozsah záväzných predpisov právnych úkonov a predmetných činností od znalca požaduje metodický a koncepčný prístup k posúdeniu vyžiadaných znaleckých dokazovaní s prihliadnutím na všetky špecifiká.

Znalci znaleckého odboru Ekonómia a manažment zapísaní v tomto odvetví sú oprávnení vykonávať znalecké úkony na požiadanie fyzických osôb, právnických osôb a orgánov verejnej moci, pričom je ich hlavnou náplňou metodické posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a znalecké dokazovanie v oblasti personalistiky a výpočtu miezd a z nich vyplývajúce činnosti, pričom zahrnuje všetky fázy životného cyklu pracovníka: oblasť prípravy na povolanie, zamestnania a odchod do dôchodku, pracovnoprávne vzťahy, štipendiá, poistenia z pracovnoprávneho a jemu podobného vzťahu. Vzhľadom na rozsah záväzných predpisov právnych úkonov a predmetných činností sa od znalca požaduje metodický a koncepčný prístup k posúdeniu vyžiadaných znaleckých dokazovaní s prihliadnutím na všetky špecifiká.

Znalci znaleckého odboru Ekonómia a manažment zapísaní v tomto odvetví sú oprávnení vykonávať znalecké úkony na požiadanie fyzických osôb, právnických osôb a orgánov verejnej moci, pričom je ich hlavnou náplňou metodické posúdenie správnosti použitia všeobecne záväzných, vedecky podložených predpisov a postupov v oblasti rozpočtovníctva, kalkulácií, cenotvorby, príp. samotný výpočet pre právne úkony. Vzhľadom na rozsah záväzných predpisov právnych úkonov a predmetných činností sa od znalca požaduje metodický a koncepčný prístup k posúdeniu vyžiadaných znaleckých dokazovaní s prihliadnutím na všetky špecifiká.

Znalci znaleckého odboru Ekonómia a manažment zapísaní v tomto odvetví sú oprávnení vykonávať znalecké úkony na požiadanie fyzických osôb, právnických osôb a orgánov verejnej moci, pričom je ich hlavnou náplňou metodické posúdenie v oblasti záväzných predpisov bankovníctva a bankových operácií, škôd a poistených operácií, vkladov a sporenia, colných operácií, verejných financií, stanovenia hodnoty cenných papierov a obchodovania s nimi, finančné investovanie, financovanie podnikov a neziskových organizácií, oceňovanie synergií (prírastky výnosov, zníženie rizika) a súhrnné oceňovanie synergií.


Elektrotechnika

Na účely inštrukcie sú zariadenia, ktoré pre svoju činnosť v súlade s technickou a sprievodnou dokumentáciou nevyhnutne využívajú elektrickú energiu v akejkoľvek forme.

Na účely tejto inštrukcie sú zariadenia, ktoré pre svoju činnosť v súlade so sprievodnou a technickou dokumentáciou nevyhnutne využívajú elektrickú energiu v rozsahu do hranice bezpečných napätí definovaných osobitným predpisom.

Na účely tejto inštrukcie je odvetvím skúmajúcim proces výroby, vlastnosti a využitie materiálov využívaných pri výrobe alebo ako súčasť elektrotechnických zariadení.

Na účely tejto inštrukcie je odvetvím, ktoré skúma javy, technické zariadenia a systémy súvisiace s tvorbou elektronických informácií, ich distribúciou, uchovávaním a využívaním. Výpočtová technika sú technické prostriedky určené pre akékoľvek spracovanie informácií.

Na účely tejto inštrukcie je odvetvie skúmajúce procesy a zariadenia súvisiace s riadením technologických procesov, technologických zariadení a systémov využívajúce na svoju činnosť elektrickú energiu v akejkoľvek forme.

Na účel inštrukcie sú zariadenia, ktorých prostredníctvom sú zabezpečované všetky druhy spojenia využívajúce elektromagnetické javy.

Na účely inštrukcie ide o znalecké odvetvie zahrňujúce stanovenie hodnoty elektrických a elektronických zariadení všetkého druhu.

Znalec tohto odvetvia posudzuje splnenie požiadaviek na vyhotovenie zákazníckeho softvéru, vyjadruje sa k hodnote vytvoreného diela a môže posúdiť, či hodnota vytvoreného diela (softvéru) zodpovedá vynaloženým nákladom."

Znalec v tomto odvetví posudzuje bezpečnostnú stránku informačných systémov, spôsob ochrany pred neoprávneným prístupom do systému, spôsob ochrany dát pred ich zneužitím alebo stratou (zálohovanie).

Posudzovanie originality a prípadne pôvodu nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov vrátane posudzovania originality a prípadne pôvodu k nosičom prislúchajúcich textových vložiek, ako aj obalov, posudzovanie originality a prípadne pôvodu zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Znalec v tomto odvetví posudzuje dve „dimenzie“ nosičov: na jednej strane sa zaoberá originalitou či pôvodom hmotných substrátov (t. j. samotných nosičov, tzv. materiálnej veci), na ktorých sú zachytené predmety ochrany podľa zákona č. 618/2003 Z. z., na druhej strane sa však musí zaoberať aj originalitou a pôvodom nehmotných statkov (zvukových a zvukovo-obrazových záznamov) samotných (t. j. predmetov ochrany podľa cit. zák.) – tieto sú zväčša fixované na nosičoch (napr. CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, pevný disk a pod.), avšak ich imateriálna podstata umožňuje, že sú potenciálne ubikvitné a sú používané aj v nehmotnej podobe – napríklad verejným prenosom.


Energetika

Na účely tejto inštrukcie je odvetvím, ktorého predmetom je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení, ktoré súvisia s premenou energie vznikajúcou štiepnou reakciou na iné formy energie.

Na účely tejto inštrukcie je odvetvím, ktorého predmetom je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení, ktoré súvisia s premenou energie obsiahnutej vo vode na elektrickú energiu.

Na účely tejto inštrukcie je odvetvím, ktorého predmetom je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení, ktoré súvisia s premenou tepelnej energie na elektrickú energiu.

Na účely tejto inštrukcie je odvetvím, ktorého predmetom je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení, ktoré súvisia s ťažbou, transportom, využitím a kvalitatívnym posúdením všetkých druhov palív.

Na účely tejto inštrukcie je odvetvím, ktorého predmetom je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení, ktoré súvisia s premenou energie na tepelnú energiu, hospodárnosťou a využitím tepelného potenciálu palív a obnoviteľných zdrojov energie.

Na účely tejto inštrukcie je odvetvím, ktorého predmetom je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení súvisiacich s využitím energie na vykurovanie.

Na účely tejto inštrukcie je odvetvím, ktoré skúma procesy a javy súvisiace s riadením sieťových odvetví, objektivizáciou nákladov na všetkých úrovniach a efektívnosťou využívania technických prostriedkov v sieťových odvetviach.


Filatelia

Filatelia je systematické zbieranie a štúdium poštových cenín a ostatných poštových dokladov, formulárov a dokumentov všetkých druhov, vznikajúcich pri poštovej prevádzke. Predmety tohto zbierania a štúdia sa súhrne označujú ako filatelistický materiál (predmety filatelistického záujmu), ktorý však musí spĺňať podmienky pravosti, to znamená, že bol vyrobený z pôvodného materiálu, tlačený z pôvodných tlačových dosiek (rytín, štočkov a. p.) v predpísanej dobe na príkaz oprávnenej inštitúcie alebo prípadne s jej súhlasom. Kvalita filatelistického materiálu (predmetov filatelistického záujmu) je relatívny ukazovateľ aktuálneho fyzického stavu filatelistického materiálu k stavu, v akom bol distribuovaný v čase vydania alebo vzniku, so zohľadnením obvyklej poštovej manipulácie a prirodzeného starnutia. Kvalita je jedným zo základných kritérií stanovenia objektívnej filatelistickej hodnoty a z nej vyplývajúcej ceny.

Filatelia je systematické zbieranie a štúdium poštových cenín a ostatných poštových dokladov, formulárov a dokumentov všetkých druhov, vznikajúcich pri poštovej prevádzke. Predmety tohto zbierania a štúdia sa súhrne označujú ako filatelistický materiál (predmety filatelistického záujmu), ktorý však musí spĺňať podmienky pravosti, to znamená, že bol vyrobený z pôvodného materiálu, tlačený z pôvodných tlačových dosiek (rytín, štočkov a. p.) v predpísanej dobe na príkaz oprávnenej inštitúcie alebo prípadne s jej súhlasom. Kvalita filatelistického materiálu (predmetov filatelistického záujmu) je relatívny ukazovateľ aktuálneho fyzického stavu filatelistického materiálu k stavu, v akom bol distribuovaný v čase vydania alebo vzniku, so zohľadnením obvyklej poštovej manipulácie a prirodzeného starnutia. Kvalita je jedným zo základných kritérií stanovenia objektívnej filatelistickej hodnoty a z nej vyplývajúcej ceny.


Optika

Pod toto odvetvie spadajú napr. všetky fotografické snímacie, premietacie, reprografické, mikroskopické, nivelizačné, geodetické, kontrolné optické prístroje a ich príslušenstvo, materiály na spracovanie snímaných údajov.

Pod toto odvetvie spadajú napr. korekčné a ochranné okuliare, optické sklo, lupy, korekčné šošovky, fotochromatické, gradientné, sférické, bikenvexné, bikonkávne, plankovexné, plankonkávne, bifokálne, trifokálne, multifokálne, sférické, cylindrické, torické, lentikulárne sklá, všetky druhy oftalmologických vyšetrovacích prístrojov, napr. keratometre, štrbinové lampy, autorefraktometre, keratotopografy, fokometre a pod.

Pod toto odvetvie spadajú napr. pozorovacie, zameriavacie binokulárne a monokulárne ďalekohľady, puškohľady, koincidenčné a stereoskopické diaľkomery, periskopy, kolimátory, kondenzory, iluminátory a ich osvetľovacie zariadenia a i.

Pod toto odvetvie spadajú napr. infračervené prístroje, termovízia, lasery, IR a totodetektory, LCD zariadenia, optoelektronické zabezpečovacie zariadenia, optické vlákna, optické zariadenia na prenos údajov PC/ IT a pod.

Pod toto odvetvie spadajú napr. všetky optické, opticko- mechanické prístroje a zariadenia pracujúce v rozsahu UV, VIS, IR žiarenia a UV, VIS, IR žiarenie a kolorimetria.


Geodézia a kartografia

Znalec pôsobí v v geodetických základoch, v podrobných bodových geodetických poliach, v inžinierskej geodézii, pri vymeriavaní hraníc pozemkov, pri vymeriavaní štátnej hranice.

Pod toto odvedtvie spadá: tvorba a vydávanie kartografických diel, štandardizácia geografického názvoslovia,dokumentácia a archivácia výsledkov týchto činností, letecké meračské snímkovanie,diaľkový prieskum Zeme.


Hutníctvo

Odvetvie plynárenstvo pokrýva problematiku technických problémov na plynárenských zariadeniach vrátane rozvodov a problematiku distribúcie plynných médií.

Znalecká činnosť v tomto odvetví si vyžaduje riešiť havárie v procese výroby materiálov, výmuroviek tepelných agregátov, izolácií, prúdenia a prestupu tepla. Za veľmi dôležitú oblasť je potrebné pokladať znaleckú činnosť v plynárenstve, ktorá súvisí s haváriami a opravami rozvodov plynu, výbuchov a pod. V súčasnosti danú problematiku riešia prakticky znalci z príbuzných odborov. Je nevyhnutné pre tento „neatraktívny“ odbor získať znalcov vhodnou propagáciou. „Neatraktívnosť“ tohoto odboru spočíva na jednej strane z potreby poznania širokého okruhu teoretických a praktických poznatkov a na druhej strane veľkej zodpovednosti, lebo havárie, ale aj chybné postupy pri výrobe majú obvykle katastrofické dôsledky a vysoké ekonomické straty. Aj odmeňovanie znaleckej činnosti v tomto odbore oproti iným (napr. v stavebníctve a pod.) je „neatraktívne“.

Odvetvie fyzikálna metalurgia pokrýva problematiku spracovania produktov, hutníctvo kovov, rôznymi technológiami, a to predovšetkým odlievaním, valcovaním, tavením, tepelným spracovaním, pričom výsledkom sú obvykle polotovary pre strojárstvo, ale aj iný priemysel. Veľmi významným okruhom spadajúcim do tohoto odvetvia je hodnotenie kvality materiálov a tepelného spracovania. Znalecká činnosť v tomto odvetví je zameraná predovšetkým na zistenie chýb v materiáloch a ich príčin a dôsledkov, na overenie správnosti materiálového riešenia častí a zariadení, stanovenie príčin degradácie, porušenia a havárií častí a zariadení, možnosti ďalšej prevádzky materiálov po havárii a pod.


Chémia

Zahŕňa problematiku výroby spracovania likvidácie materiálov na báze chemických (polyvinylchlorid, polyetylén, polystyrén, polymetylmetakrylát a i) alebo prírodných polymérov (škrob, celulóza, pektín, polyhydroxylmetakrylát a i). Polyméry sú zlúčeniny s opakujúcimi sa chemickými jednotkami (monomérmi) spojenými navzájom chemickou väzbou.

Študuje fyzikálne zákonitosti chemických látok a procesov, napr. chemickú väzbu, štruktúru hmoty, vzájomné interakcie elementárnych častíc. Dokáže posúdiť aj ich vplyv na kvalitu materiálov.

Skúma syntézu, premeny organických látok, t. j. takých zlúčenín, ktoré sa premieňajú na základe činnosti živých organizmov. Pôvodná definícia organickej chémie sa podstatne rozšírila a zahŕňa oblasti uhľovodíkov a ich derivátov, heterocyklických zlúčením a látok s organicky viazaným uhlíkom. Odvodenou časťou organickej chémie je organická technológia a petrochémia, ktorá sa venuje výrobe napr. náterových hmôt, organických rozpúšťadiel (benzén, toluén) alebo v prípade petrochémie výrobe a spracovaniu ropy na benzín, naftu, oleje, príp. ďalšie produkty chemického priemyslu.

Študuje chemické zloženie látok, venuje sa ich izolácii z komplikovaných systémov (preparatívna analytická chémia). Na identifikáciu a izoláciu používa moderné detekčné metódy (chromatografia, spektrálne metódy, imunochemické, histochemické, rádioizotopové a iné techniky).

Venuje sa analýze a minimalizácii bezpečnostiných rizík chemických výrob a procesov využívaním postupov chemického inžinierstva a modelovania chemických procesov.

Predstavuje časť odboru, ktorý spadá do oblasti polymérných materiálov, venuje sa výrobe a spracovaniu gumy, výrobe pryží, pneumatík, študuje starnutie gumy vo vzťahu k podmienkam používania. Testuje pevnosť a pružnosť používaných gumenných materiálov.

Jej náplňou je štúdium látok vo vzťahu k jej zloženiu. Skúma chemické prvky, ich vlastnosti, schopnosti reagovať s inými látkami za vzniku zlúčenín. Odvodenou časťou anorganickej chémie je anorganická technológia, ktorá sa venuje výrobe napr. anorganických hnojív, kyseliny sírovej, výbušnínám, výrobe hliníka, farebných kovov a pod.

Študuje chemické látky a procesy z pohľadu premien energie (termodynamika), rýchlosti chemických procesov (chemická kinetika), elektrických alebo magnetických vlastností látok (elektrochémia, magnetochémia), vlastností tuhých látok (fyzikálna chémia tuhých látok), koloidov (koloidika) a i.

Venuje sa jadrovým premenám nestabilných atómov. Študuje jadrový odpad, fúziu (zlučovanie) elementárnych častíc, pri ktorých sa sčasti uvoľňuje veľké množstvo energie. Odborníci v tejto oblasti dokážu posúdiť riziko kontaminácie rádioaktívnym materiálom, poznajú podmienky práce s takýmito látkami a sú poučení o ich zneškodňovaní.

Jej náplňou jej štúdium látok zložených z veľkých molekúl (makromolekúl), ktoré vznikajú biochemickým spôsobom (prírodné makromolekuly), alebo chemickou polymerizáciou malých molekúl (chemické polyméry). Do oblasti makromolekulovej chémie patria napr. bielkoviny, celulóza, škrob, PVC, polyetylén a množstvo ďalších produktov.

Vedný odbor odvodený od organickej chémie a biológie. Študuje zloženie a vzájomné premeny látok a energie prostredníctvom biologických systémov. Biochémia sa delí na viacero pododborov. Klinická biochémia študuje chemické premeny v ľudskom organizme, rastlinná biochémia v rastlinách a pod.

Študuje zloženie a premeny chemických látok vyvolané geologickými procesmi. Pre komplexné posúdenie geochemických problémov (väčšinou sa vzťahujú len na oblasť zemskej kôry) je nevyhnutná spolupráca s mineralógmi, príp. pedológmi.


Kamenosochárstvo


Keramika

Medzi požadované základné odborné vedomosti patrí poznanie vlastností a spôsobov využitia materiálov v odbore, technológie a techniky používaných v remesle, analýzy a schopnosť hodnotenia z hľadiska technologického, kvalitatívneho, funkčného, estetického i ekonomického, pre potreby znalca i historického. Odborník ovláda odbornú terminológiu daného odvetvia.


Klasické hudobné nástroje

Znalec vykonáva posudok týchto nástrojov - husle, viola, violončelo, kontrabas, cimbál, gitara.

Znalec vykonáva posudok týchto nástrojov - flauta, picola, klarinet, fagot, kontrafagot, farogató, basklarinet.

Dychové plechové nástroje sú nástroje vyrobené z plechu. Medzi plechové dychové nástroje nástroje, ktoré sa radia k tomu odvetviu okrem iných patria:trúbka, krídlovka, kornet, piccolo trúbka, vrecková trúbka, basová trúbka, lesný roh, barytónový roh, altový roh, eufónium, tuba, trombón(pozauna), heligón, suzafón (bombardón)


Kože a kožušiny, obuv

Znalectvo v odvetví výrobkov z kože - usne obuvnícke, čalúnické, odevnícke, rukavičkárske, brašnárske, technické

Znalectvo v odvetví kožušiny z domácich a divých zvierat a výrobky z nich.

Znalectvo v odvetí - obuv bezpečnostná, ochranná, pracovná, vychádzková, spoločenská, domáca, športová, rekreačná.


Kultúra

Znalectvo archeologických nálezov – pravek, starovek a stredovek (kovové predmety, výzbroj, keramika, textil, kostené predmety, šperky).

Znalectvo techník, technológií, ktoré súvisia s preparovaním zvierat, vtákov, rýb, motýľov a hmyzu, preparovanie rastlín (tvorba herbárov).

Znalectvo historických tlačí od 16. storočia až do roku 1918, inkunábuly (do roku 1500), knižnej väzby, kníhtlačiarní, historického papiera a knižnej grafiky.


Lesníctvo

Predmetom činnosti v odvetví poľovníctva je posudzovanie hraníc poľovných revírov, vyjadrovanie sa k uznávaniu poľovných revírov, zverníc, bažantníc a zverofariem, hodnotenie poškodenia a škôd zverou na lese, poľnohospodárskych plodinách, poškodenia a škôd predátormi na hospodárskych zvieratách, včelstvách, lesnej a poľnej zveri, posudzovanie a stanovenie škody a ujmy z výkonu práva poľovníctva, oceňovanie poľovných trofejí, poľovných zbraní, optiky, poľovných zariadení a psov.

Obsahom činnosti hospodárskej úpravy lesov (HÚL) sú teoretické princípy a praktické postupy zisťovania a hodnotenia stavu a vývoja lesa, jeho produkčných schopností a ťažbových možností, prírodných, technických, ekologických, ekonomických a sociálnych podmienok hospodárenia, určovanie cieľov hospodárenia a vypracovanie modelov a plánov hospodárenia, umožňujúcich poskytovanie všetkých funkcií lesov a plnenia služieb lesníctva pri akceptovaní verejnoprospešných a vlastníckych záujmov. V rámci odvetvia sa riešia tiež otázky rozdelenia lesa, časovej, priestorovej a ťažbovej úpravy lesa, technológie zberu, uskladňovania a predsejbovej prípravy semien lesných drevín, pestovania sadbového materiálu, zakladania, ošetrovania, výchovy, obnovy a rekonštrukcii lesných porastov.

Obsahom znaleckej činnosti odvetvia je hodnotenie a finančné a ekonomické oceňovanie činností, výkonov, funkcií a produktov lesa a lesnej výroby vrátane služieb lesníctva, zložiek lesného majetku a úžitkov v jednotlivých odvetviach odboru, stanovenie výnosovej hodnoty lesa a lesného majetku, ako aj škôd a ujmy na zložkách a funkciách lesa a lesného majetku a realizácií vlastníckych práv.

Znalecké posudky akýchkoľvek výrobkov z dreva okrem nábytku.


Numizmatika

Znalec vykonáva posudky z oblasti kovových platidiel ako napr.: minca- kus odliateho alebo razeného kovu určitého tvaru a metrologických parametrov (hmotnosť, priemer, akosť), ktorého hodnotu zaručuje vydavateľ (svetský alebo cirkevný, prípadne štát). Je určené ako zákonné platidlo. Vyvinulo sa na uľahčenie výmeny jednotlivých tovarov a možnosti ich vzájomnej zameniteľnosti.

Znalec zaradený do tohto odvetvia sa zaoberá posudzovaním papierových platidiel. Je to jedna z foriem peňazí, k ich vzniku viedlo niekoľko skutočností. Rozoznávame dva tri typy papierových platidiel: štátovky (štát), bankovky (banka),peňažné poukážky.

Znalci z tohto odvetvia posudzujú predmety z drahých kovov, olova, bronzu, ktoré majú úlohu s pomocou symbolického vyobrazenia na obidvoch stranách pripomínať určitú významnú životnú, politickú či historickú udalosť, resp. slúžili ako ochranný talizman.


Ochrana životného prostredia

Zahŕňa oblasť ochrany prírody a krajiny v intenciách zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva citovaný zákon, ako aj v zmysle medzinárodných dohovorov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny. Znalecká činnosť v tomto odvetví bude zameraná na: ochranu biotopov (problematika ochrany národného a európskeho významu), územnú ochranu (problematika chránených území, prírody národného a európskeho významu, minerálov a skamenelín), ochrana drevín (dreviny mimo les rastúce a osobitne chránené stromy), odhad škôd v ochrane prírody a krajiny.

Zahŕňa oblasť ochrany prírody a krajiny v intenciách zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva citovaný zákon, ako aj v zmysle medzinárodných dohovorov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny. Znalecká činnosť v tomto odvetví bude zameraná na: ochranu biotopov (problematika ochrany národného a európskeho významu), územnú ochranu (problematika chránených území prírody národného a európskeho významu, minerálov a skamenelín), ochrana drevín (dreviny mimo les rastúce a osobitne chránené stromy), odhad škôd v ochrane prírody a krajiny.

Zahŕňa oblasť ochrany prírody a krajiny v intenciách zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva citovaný zákon, ako aj v zmysle medzinárodných dohovorov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny. Znalecká činnosť v tomto odvetví bude zameraná na: ochranu biotopov (problematika ochrany národného a európskeho významu), územnú ochranu (problematika chránených území prírody národného a európskeho významu, minerálov a skamenelín), ochrana drevín (dreviny mimo les rastúce a osobitne chránené stromy), odhad škôd v ochrane prírody a krajiny.

Zahŕňa oblasť ochrany prírody a krajiny v intenciách zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva citovaný zákon, ako aj v zmysle medzinárodných dohovorov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny. Znalecká činnosť v tomto odvetví bude zameraná na: ochranu biotopov (problematika ochrany národného a európskeho významu), územnú ochranu (problematika chránených území prírody národného a európskeho významu, minerálov a skamenelín), ochrana drevín (dreviny mimo les rastúce a osobitne chránené stromy), odhad škôd v ochrane prírody a krajiny.

Zahŕňa oblasť ochrany prírody a krajiny v intenciách zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva citovaný zákon, ako aj v zmysle medzinárodných dohovorov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny. Znalecká činnosť v tomto odvetví bude zameraná na: ochranu biotopov (problematika ochrany národného a európskeho významu), územnú ochranu (problematika chránených území prírody národného a európskeho významu, minerálov a skamenelín), ochrana drevín (dreviny mimo les rastúce a osobitne chránené stromy), odhad škôd v ochrane prírody a krajiny.

Zahŕňa oblasť ochrany prírody a krajiny v intenciách zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva citovaný zákon, ako aj v zmysle medzinárodných dohovorov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny. Znalecká činnosť v tomto odvetví bude zameraná na: ochranu biotopov (problematika ochrany národného a európskeho významu), územnú ochranu (problematika chránených území prírody národného a európskeho významu, minerálov a skamenelín), ochrana drevín (dreviny mimo les rastúce a osobitne chránené stromy), odhad škôd v ochrane prírody a krajiny.

Zahŕňa oblasť ochrany prírody a krajiny v intenciách zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva citovaný zákon, ako aj v zmysle medzinárodných dohovorov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny. Znalecká činnosť v tomto odvetví bude zameraná na: ochranu biotopov (problematika ochrany národného a európskeho významu), územnú ochranu (problematika chránených území prírody národného a európskeho významu, minerálov a skamenelín), ochrana drevín (dreviny mimo les rastúce a osobitne chránené stromy), odhad škôd v ochrane prírody a krajiny.

Zahŕňa oblasť ochrany prírody a krajiny v intenciách zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva citovaný zákon, ako aj v zmysle medzinárodných dohovorov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny. Znalecká činnosť v tomto odvetví bude zameraná na: ochranu biotopov (problematika ochrany národného a európskeho významu), územnú ochranu (problematika chránených území prírody národného a európskeho významu, minerálov a skamenelín), ochrana drevín (dreviny mimo les rastúce a osobitne chránené stromy), odhad škôd v ochrane prírody a krajiny.


Písomníctvo

Znalec zapísaný v tomto odvetví skúma písomný text vyhotovený ručným písmom. Osobitným predmetom skúmania sú podpisy. Cieľom skúmania textov a podpisov vyhotovených ručným písmom je: overenie pravosti rukopisov, podpisov, identifikácia pisateľa nepravých rukopisov, podpisov, stanovenie zhodnosti viacerých rukopisov, podpisov.

Znalec zapísaný v tomto odvetví skúma písaný text strojovým písmom. Cieľom skúmania strojom vyhotovených textov je: druhová identifikácia písacieho stroja – určenie skupinovej príslušnosti písacieho stroja (výrobca, značka, model), individuálna identifikácia písacieho stroja – určenie konkrétneho písacieho stroja, na ktorom bola vyhotovená skúmaná písomnosť.

Znalec zapísaný v tomto odvetví skúma písané texty vyhotovené ručným písmom, strojovým písmom, pomocou šablóny, počítača. Cieľom jazykovej analýzy je: typovanie autora anonymného textu, identifikácia autora anonymného textu, resp. textu, ktorého autor je sporný, stanovenie zhodnosti viacerých sporných textov s cieľom overenia, či ich vyhotovil jeden autor.


Preprava

Znalci zapísaní v tomto odvetví vykonávajú analytickú činnosť pre oblasti cestnej, železničnej, lodnej i leteckej dopravy v súvislosti so zasielateľskou činnosťou. Takisto vykonávajú túto činnosť v oblasti skladových a medziskladových operácií, v procese balenia tovaru a multimodálnej doprave.


Poľnohospodárstvo

Znalci zaradení v tomto odvetví sa špecializujú na posudky v oblasti - všeobecná živočíšna výroba, špeciálna živočíšna výroba (včelárstvo), stavby v živočíšnej výrobe, spracovanie, poľnohospodárskych výrobkov, v živočíšnej výrobe, všeobecná rastlinná výroba, špeciálna rastlinná výroba (záhradníctvo, ovocinárstvo a vinárstvo), poľnohospodárska pôda spracovanie poľnohospodárskych výrobkov v rastlinnej výrobe.

Znalci zaradení v tomto odvetví sa špecializujú na posudky v oblasti - všeobecná živočíšna výroba, špeciálna živočíšna výroba (včelárstvo), stavby v živočíšnej výrobe, spracovanie, poľnohospodárskych výrobkov, v živočíšnej výrobe, všeobecná rastlinná výroba, špeciálna rastlinná výroba (záhradníctvo, ovocinárstvo a vinárstvo), poľnohospodárska pôda spracovanie poľnohospodárskych výrobkov v rastlinnej výrobe.

Znalci zaradení v tomto odvetví sa špecializujú na posudky v oblasti - všeobecná živočíšna výroba, špeciálna živočíšna výroba (včelárstvo), stavby v živočíšnej výrobe, spracovanie, poľnohospodárskych výrobkov, v živočíšnej výrobe, všeobecná rastlinná výroba, špeciálna rastlinná výroba (záhradníctvo, ovocinárstvo a vinárstvo), poľnohospodárska pôda spracovanie poľnohospodárskych výrobkov v rastlinnej výrobe.

Znalci zaradení v tomto odvetví sa špecializujú na posudky v oblasti - všeobecná živočíšna výroba, špeciálna živočíšna výroba (včelárstvo), stavby v živočíšnej výrobe, spracovanie, poľnohospodárskych výrobkov, v živočíšnej výrobe, všeobecná rastlinná výroba, špeciálna rastlinná výroba (záhradníctvo, ovocinárstvo a vinárstvo), poľnohospodárska pôda spracovanie poľnohospodárskych výrobkov v rastlinnej výrobe.

Znalci zaradení v tomto odvetví sa špecializujú na posudky v oblasti - všeobecná živočíšna výroba, špeciálna živočíšna výroba (včelárstvo), stavby v živočíšnej výrobe, spracovanie, poľnohospodárskych výrobkov, v živočíšnej výrobe, všeobecná rastlinná výroba, špeciálna rastlinná výroba (záhradníctvo, ovocinárstvo a vinárstvo), poľnohospodárska pôda spracovanie poľnohospodárskych výrobkov v rastlinnej výrobe.

Znalci zaradení v tomto odvetví sa špecializujú na posudky v oblasti - všeobecná živočíšna výroba, špeciálna živočíšna výroba (včelárstvo), stavby v živočíšnej výrobe, spracovanie, poľnohospodárskych výrobkov, v živočíšnej výrobe, všeobecná rastlinná výroba, špeciálna rastlinná výroba (záhradníctvo, ovocinárstvo a vinárstvo), poľnohospodárska pôda spracovanie poľnohospodárskych výrobkov v rastlinnej výrobe.

Znalci zaradení v tomto odvetví sa špecializujú na posudky v oblasti - všeobecná živočíšna výroba, špeciálna živočíšna výroba (včelárstvo), stavby v živočíšnej výrobe, spracovanie, poľnohospodárskych výrobkov, v živočíšnej výrobe, všeobecná rastlinná výroba, špeciálna rastlinná výroba (záhradníctvo, ovocinárstvo a vinárstvo), poľnohospodárska pôda spracovanie poľnohospodárskych výrobkov v rastlinnej výrobe.


Porcelán

Medzi požadované základné odborné vedomosti patrí poznanie vlastností a spôsobov využitia materiálov v odbore, technológie a techniky používaných v remesle, analýzy a schopnosť hodnotenia z hľadiska technologického, kvalitatívneho, funkčného, estetického i ekonomického, pre potreby znalca i historického. Odborník ovláda odbornú terminológiu daného odvetvia.


Potravinárstvo

Zahŕňa všetky technologické operácie v procese transformácie surovín poľnohospodárskej produkcie na konečné potravinárske výrobky pri dodržaní vopred stanovených parametrov v intenciách princípov správnej výrobnej praxe. Okrem priamych výrobných operácií zahŕňa aj postupy a podmienky distribúcie a skladovania potravín s cieľom uchovania ich kvalitatívnych parametrov.

Zahŕňa všetky analytické postupy chemického, biochemického, mikrobiologického, fyzikálneho, fyzikálnochemického, nutričného a organoleptického hodnotenia jednotlivých kvalitatívnych parametrov potravín v zmysle platnej potravinovej legislatívy a medzinárodne akceptovaných noriem radu ISO, resp. EN a národných noriem radu STN.

Zahŕňa všetky postupy hodnotenia zdravotného rizika vyplývajúceho z výrobných postupov a konzumácie potravín vo všeobecnosti, ako i postupy hodnotenia v konkrétnych prípadoch poškodenia zdravia spotrebiteľa konzumáciou potravín obsahujúcich patogénne mikroorganizmy, ich toxické metabolické produkty, prídavné látky nepovolené legislatívnymi predpismi, prídavné látky legislatívnymi predpismi povolené, nachádzajúce sa však v potravine v nadlimitnej koncentrácii, alebo potraviny vyrobené, distribuované a skladované v podmienkach nespĺňajúcich hygienické požiadavky a predpisy.


Požiarna ochrana

Stanovenie podmienok iniciácie horenia látok a materiálov, rozvoja horenia a jeho likvidácie, aplikácia hasiacich látok všetkých druhov.

Posúdenie okolností súvisiacich so vznikom požiaru s ťažiskom na zistenie miesta vzniku požiaru a objasnenie javov alebo činností vedúcich k iniciácii požiaru.

Posúdenie dokumentácie a vyhotovenia stavebných objektov z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti s platnými predpismi a technickými normami.

Posúdenie dokumentácie a realizácie technologických procesov, zariadení a výrobkov z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti s platnými predpismi a technickými normami.

Posúdenie používania hasičskej techniky a vecných prostriedkov hasičských jednotiek v súvislosti s ich nasadzovaním na zásah.


Právne vzťahy k cudzine

V tomto odvetví sa znalci zaoberajú - posudzovanie otázky právomoci slovenského súdu na konanie vo veciach s medzinárodným prvkom, riešenie otázky použitia hmotného práva na prejednanie veci s medzinárodným prvkom, zisťovanie obsahu cudzieho hmotného práva vrátane judikatúry cudzích súdov.

Znalci v tomto odvetví posudzujú - zisťovanie obsahu a výklad kanonického práva, zisťovanie obsahu vieroučných a mravoučných zásad katolíckej cirkvi.

Znalci v tomto odvetví posudzujú - posudzovanie zlučiteľnosti vnútroštátnej právnej úpravy s právnou úpravou ES/EÚ,určovanie prejudiciálnych otázok podľa článku 234 zmluvy o založení ES.


Psychológia

V trestnoprávnom konaní sa zaoberá posudzovaním faktorov psychického vývinu, porúch psychického vývinu, porúch správania a vplyvmi výchovného prostredia na vyvíjajúcu sa osobnosť dieťaťa. Skúma motiváciu konania dieťaťa, vierohodnosť jeho výpovedí ako svedka alebo poškodeného, ako aj rozsah psychickej ujmy, ak je obeťou trestnej činnosti. K uvedeným aspektom psychického vývinu dieťaťa sa vyjadruje aj v občianskoprávnych konaniach.

Ide o odvetvie, ktoré bolo vytvorené pre znalecké posudzovanie v občianskoprávnych konaniach, najmä vo vzťahu k rozvodovým konaniam, úpravy styku dieťaťa s rodičmi a k problémom ohľadne prisúdenia dieťaťa do výchovnej starostlivosti jedného z rodičov. Venuje sa tiež posudzovaniu osobnostných predpokladov rodičov pre výchovu dieťaťa. Uplatňuje sa pri indikácii právnych opatrení v prospech detí a mladistvých.

Znalec tohto odvetvia sa vyjadruje k otázkam psychosexuálneho vývinu posudzovaného, k osobitostiam jeho sexuálneho správania, k sexuálnej orientácii posudzovaného, ako aj k eventualite prítomnosti sexuálnej úchylky. Posudzuje následky násilného sexuálneho správania alebo sexuálneho zneužívania na obeti a vyjadruje sa k miere narušenia kvality sexuálneho života v dôsledku inak spôsobenej fyzickej alebo psychickej ujmy. Vyjadruje sa k motivácii konania páchateľa pri podozrení na sexuálne motivovanú trestnú činnosť.

Týka sa posudzovania psychologických aspektov dopravných situácií, najmä tých, ktoré sú predmetom trestného konania alebo súdnych sporov. Znalec tohto odvetvia sa vyjadruje k možným príčinám zlyhania ľudského faktora v dopravných situáciách z psychologického hľadiska a vyjadruje sa aj k psychickej spôsobilosti posudzovaného na riadenie motorového vozidla. Psychológ so špecializáciou na dopravnú psychológiu je spravidla aj znalcom odvetvia klinickej psychológie.

Uplatňuje sa najmä v trestnoprávnych prípadoch, v rámci ktorých sa vyžaduje posúdenie intelektovej úrovne, osobnosti, motivácie konania páchateľa, posúdenie perspektívy resocializácie a v neposlednom rade aj vyjadrenie sa k prípadnej prítomnosti psychopatológie, ktorá by mohla mať vplyv na konanie páchateľa trestnej činnosti. Znalci tohto odvetvia sa uplatňujú aj pri posudzovaní vierohodnosti výpovede svedkov či poškodených, aj páchateľov trestnej činnosti a pri zhodnotení účasti obvineného na vyšetrovacích úkonoch a súdnom konaní. Uplatňuje sa tiež v občianskoprávnych konaniach najmä vo vzťahu k spôsobilosti na právne úkony a posúdenia miery sťaženého spoločenského uplatnenia.


Sklo

Medzi požadované odborné poznatky patrí ovládanie sklárskych surovín, spôsob ich úpravy, zošľachťovania, rôznych druhov skla, ich vlastností, rozpoznanie chýb a kvality výrobkov, odbornej terminológie, schopnosť posudzovania z hľadiska technologického, kvality, funkcie, estetiky.


Starožitnosti

od pojmom starožitný nábytok rozumieme vnútorné prenosné zariadenie príbytku a iných architektonických interiérov, určené na sedenie (stoličky, kreslá, lavice a pod.), ležanie (postele, ležadlá a pod.), ukladanie vecí (skrine, komody, truhlice a pod.), na prácu a stolovanie (stoly jedálenské, písacie a pod.). V minulosti bol zhotovovaný prevažne z dreva alebo z kovov. Doplňovaný bol kožou, vypletaním, čalúnením a pod. Starožitný nábytok vo svojej konštrukcii a výzdobe vždy odráža slohové predstavy svojej doby.

Sklo je priesvitná až priehľadná bezfarebná alebo farebná hmota, ktorá vzniká zachladením kvapaliny (taveniny, skloviny) rôzneho zloženia. Najrozšírenejšia je kremičitá, ktorá vzniká z roztaveného kremeňa alebo kremenného piesku, sódy, vápenca alebo kysličníka olovnatého. Vlastnosti a použiteľnosť skla určuje jeho zloženie a technika výroby. Suroviny a prísady sa miesia na tzv. sklársky kmeň, ktorý sa taví v peci na sklovinu. Tá sa po ochladení na pracovnú teplotu tvaruje píšťalou, lisovaním, ťahaním alebo valcovaním.

Historické prístroje na meranie času boli závislé od spôsobu obecného alebo miestneho určovania času. Spravidla sa delia na slnečné (vonkajšie alebo prenosné), presýpacie a mechanické, ktoré vznikli na prelome 13. a 14. storočia (s pohonom na závažie nazývané pero). Tieto zahŕňajú hodiny stojace (podľa podstavca pilastrové alebo stĺpikové), stolné (podľa konštrukcie a tvaru schránky delené na tabernákulové, vežičkové, stĺpikové a pod.), nástenné a závesné. Historické hodiny rozdeľujeme aj podľa mechanizmu na bicie, hracie, kalendárne a budíky. Vo výzdobe sa často uplatňujú rôzne druhy zdobenia (intarzia, inkrustácia, maľba, rytina, ornamentálne a figurálne plastické prvky, najčastejšie spojené s ikonografiou, mytológiou alebo s motívami času.

Historické zbrane sú nástroje slúžiace od praveku na lov, obranu a útok. Najstaršie boli kamenné a kostené, neskôr bronzové a železné. Historické zbrane sa tradične delia podľa niekoľkých funkčných hľadísk na: 1. vojnové (bojové), lovecké, turnajové, súbojové a cvičné; 2. útočné a obranné. Útočné sa ďalej delia na 3. používané z blízka a na diaľku (všetky metacie, strelné a palné); 4. chladné a palné; 5. sečné a bodné (niektoré k obojakému použitiu ako meč a kord), bicie (palcát, kladivo atď.), metacie, strelné a palné. Tie sa delia na ručné s príslušenstvom (pušky, pištole a pod.) a diaľkové (delá a pod.) Ďalšie delenie v jednotlivých triedach prebieha na základe zvláštnych tvarov súčastí, obdobia a oblasti ich vzniku, pôvodcu konštrukcie, pri palných podľa mechanizmu, spôsobu odpálenia, niekedy podľa počtu hlavní.

Patria sem výrobky , ktoré vznikli tkaním, spriadaním, pletením atď. textilných vlákien. Historické textílie boli pripravované z prírodných vlákien rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Novodobo sa pri výrobe textilu uplatňujú vlákna derivátov celulózy a vlákna syntetického pôvodu. Tkaniny sa tkajú rôznymi väzbami, ktoré sú odvodené od základných väzieb: plátnovej, keprovej a atlasovej.

Týmto pojmom označujeme ušľachtilé kovy vzácneho výskytu a vysokej odolnosti voči chemickým vplyvom. Patrí sem zlato a striebro, od staroveku používané v klenotníctvach, a rôzne druhy bielej platiny, objavenej v roku 1735.

Sakrálne predmety sa viažu k náboženskému kultu, v užšom a obvyklom zmysle k umeniu v službách kresťanstva, vyjadrujú náboženské predstavy.

Medzi historické písomnosti zaraďujeme rukopisy, zvitky, listiny a knihy. Môžu byť napísané na pergamene (blane pripravenej zo zvieracích koží, vysušenej, vybielenej a vyhladenej, slúžiacej od staroveku do neskorého stredoveku na písanie i maliarske iluminácie písomností), alebo na papieri (hlavnom podkladovom materiáli na písanie, kresbu a tlač). Historické písomnosti môžu byť písané a iluminované ručne alebo tlačené. Prvé pokusy techniky tlače predstavujú v Európe tzv. doskotlače zo 14. storočia. Až v polovici 15. storočia objavil Güttenberg v Mohuči spôsob sádzania stránok kníh z jednotlivých kovových písmen.


Stavebníctvo

Odvetvie je zamerané na posudzovanie pozemných stavieb, najmä budov, bytov, priemyselných stavieb, športovísk a pod.: posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, porúch stavieb, kvality vykonaných stavebných prác, technickej deliteľnosti stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod. Pokiaľ bude predmetom samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v pozemných stavbách alebo projektovej dokumentácie, vykoná posúdenie znalec príslušného odvetvia.

Odvetvie je zamerané na posudzovanie dopravných stavieb, najmä diaľnice, cesty, komunikácie, mostov, železničné dráhy, lanové dráhy, dráhy letísk, mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody: posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, kvality vykonaných stavebných prác, porúch stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod. Pokiaľ bude predmetom samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v dopravných stavbách alebo projektovej dokumentácie, vykoná posúdenie znalec príslušného odvetvia.

Odvetvie je zamerané na posudzovanie vodohospodárskych stavieb, najmä prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady, ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy a rybníky, úpravne vody, čistiarne vody: posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, kvality vykonaných stavebných prác, porúch stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod. Pokiaľ bude predmetom samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu vo vodohospodárskych stavbách alebo projektovej dokumentácie, vykoná posúdenie znalec príslušného odvetvia.

Odvetvie je zamerané na posudzovanie inžinierskych stavieb, najmä: banské stavby a ťažobné zariadenia: posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, kvality vykonaných stavebných prác, porúch stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod. Pokiaľ bude predmetom samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky, stavebného materiálu alebo projektovej dokumentácie, vykoná posúdenie znalec príslušného odvetvia.

Odvetvie je zamerané na posudzovanie inžinierskych stavieb, najmä: ropovody, plynovody, rozvody vody, pary, kanalizácie, elektriny: posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, kvality vykonaných stavebných prác, porúch stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod. Pokiaľ bude predmetom samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky, stavebného materiálu alebo projektovej dokumentácie, vykoná posúdenie znalec príslušného odvetvia.

Odvetvie je zamerané na posudzovanie najmä teplotechniky, akustiky a osvetlenia všetkých druhov stavieb. V rámci odvetvia sa posudzujú príčiny, priebeh a dôsledky javov.

Odvetvie je zamerané na posudzovanie statiky vrátane geotechniky a zakladania všetkých druhov stavieb. V rámci odvetvia sa posudzujú príčiny, priebeh a dôsledky javov.

Odvetvie je zamerané na posudzovanie projektovej dokumentácie z hľadiska obsahu, úplnosti, vhodnosti projektového riešenia, dodržania príslušných stavebných predpisov a noriem, ceny projektu a pod.

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody.

Odvetvie je zamerané na stanovenie všeobecnej hodnoty stavebných prác a materiálov v súvislosti s posúdením výšky dohodnutej, prípadne účtovanej ceny.

Odvetvie je zamerané na posudzovanie vlastností stavebného materiálu používaného v stavebníctve. Znalec zapísaný v tomto odvetví nie je oprávnený stanovovať hodnotu stavebného materiálu.

Odvetvie je zamerané na posudzovanie vlastností stavebných konštrukcií používaných v stavebníctve.

Odvetvie je zamerané na posudzovanie porúch stavieb ktoré boli vykonané stavebnou činnosťou.


Strelné zbrane a výbušniny

Posudzovanie strelných zbraní, ich technického stavu, konštrukcie, úplnosti, stanovenie ich hodnoty, šetrenie nehôd a havárií. Posudzovanie bezpečnosti pri používaní strelných zbraní. Posudzovanie zaradenia zbraní do jednotlivých kategórií v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelive

Posudzovanie streliva a munície , ich konštrukcie, technického stavu, úplnosti a zhody. Stanovovanie ich hodnoty, posudzovanie nehôd a havárií. Posudzovanie bezpečnosti pri používaní streliva. Stanovovanie účinku streliva. Posudzovanie zaradenia streliva do jednotlivých kategórií v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelive.

Posudzovanie trhacích prác a ohňostrojných prác z hľadiska ich bezpečnosti, účinku a možného ohrozenia okolia. Posudzovanie bezpečnosti pri trhacích prácach a ohňostrojných prácach. Posudzovanie používania výbušnín pri trhacích a ohňostrojných prácach.

Posudzovanie strelníc z hľadiska bezpečnosti pri streľbe, stanovovanie ohrozených priestorov, posudzovanie účinnosti ochranných valov a zábran z hľadiska ich bezpečnosti. Určenie zbraní a streliva, ktoré môžu byť použité na danej strelnici.

Posudzovanie výbušnín, ich konštrukcie, technického stavu, úplnosti a zhody. Stanovovanie ich hodnoty, posudzovanie nehôd a havárií. Posudzovanie bezpečnosti pri používaní výbušných predmetov a výbušnín. Stanovovanie účinku výbušnín.


Strojárstvo

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, ­konštruk­čných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.1 ods. 2 časti B.2.1.10 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.2 ods. 2 časti B.2.1.10 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nedodržania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, ­konštruk­čných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.3 ods. 2 časti B.2.1.10 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.5 ods. 2 časti B.2.1.10 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. s výnimkou poľnohospodárskej a lesníckej techniky a mechanických zabezpečovacích systémov.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví je uvedený v ods. 2 časti B.2.1.10 tabuľky 2.4 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav častí a mechanizmov strojových zariadení, príčiny ich nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov a skupín, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre zábeh, údržbu, opravy častí a mechanizmov strojových zariadení.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje zmenu technického stavu, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia častí a mechanizmov strojových zariadení spôsobené nesprávnou aplikáciou použitej technológie.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny porúch, znefunkčnenia, resp. poškodenia častí a mechanizmov strojových zariadení, ktoré vznikli z dôvodov použitých materiálov, resp. prekročenia medzných stavov.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody dielcov, skupín a celkov zariadení uvedených v ods. 2 časti B.2.1.10 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, príčin znefunkčnenia, resp. poškodenia strojových zariadení v linkách a technologických celkoch spôsobené ich projekčným riešením.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov systémov, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre údržbu, opravy a používanie mechanických zabezpečovacích systémov.

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných, montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre zábeh, údržbu, opravy a používanie zariadení poľnohospodárskej a lesníckej techniky.


Šport

Šport je špecifická pohybová činnosť, ktorá sa realizuje v podobe školskej ­teles­nej výchovy, rekreačnej telesnej výchovy a športu, výkonnostného a vrcholového športu. Vo svojej štruktúre uvedené typy telovýchovnej a športovej činnosti zahŕňajú viaceré druhy športových odvetví, druhov a činností, napr. atletika, gymnastika, plávanie, aerobik, lyžovanie, tenis, cyklistika, motorizmus, basketbal, fitnes, futbal, pohybové hry atď. Vo všetkých vekových kategóriách sú to individuálne alebo kolektívne športy. Každé odvetvie športu a typ pohybovej činnosti sa vykonáva s cieľom vzdelávacím, rekreačným, zdravotným, sociálnym, psychologickým, reprezentačným, komerčným, profesionálnym.

Šport je špecifická pohybová činnosť, ktorá sa realizuje v podobe školskej ­teles­nej výchovy, rekreačnej telesnej výchovy a športu, výkonnostného a vrcholového športu. Vo svojej štruktúre uvedené typy telovýchovnej a športovej činnosti zahŕňajú viaceré druhy športových odvetví, druhov a činností, napr. atletika, gymnastika, plávanie, aerobik, lyžovanie, tenis, cyklistika, motorizmus, basketbal, fitnes, futbal, pohybové hry atď. Vo všetkých vekových kategóriách sú to individuálne alebo kolektívne športy. Každé odvetvie športu a typ pohybovej činnosti sa vykonáva s cieľom vzdelávacím, rekreačným, zdravotným, sociálnym, psychologickým, reprezentačným, komerčným, profesionálnym.


Tabak

Tabakové výrobky – druhy tabakovej suroviny a proces ich spracovania pri výrobe cigariet, cigár a tabakov na fajčenie; proces výroby a balenia cigariet, cigár a tabakov na fajčenie; identifikácia druhov tabakových výrobkov podľa legislatívnych a kvalitatívnych parametrov.


Textílie

Znalec z odvetvia výrobkov z textilu posudzuju - metráž, priemyselné tkaniny, odev, textilná galantéria, autorská odevná tvorba, návrhy dezénov, voľná odevná tvorba.

Odborné vedomosti zahŕňajú poznanie charakteristiky a vlastností textilných materiálov, ich spracovávania a spôsobov skúšania z hľadiska kvality, ovládanie nových technológií a materiálov, rôzne spôsoby úprav textilných výrobkov, vývojové trendy zošľachťovania textílií, ďalej poznanie historických, výtvarných, estetických zákonitostí, základy výtvarného jazyka a estetických zásad a uplatnenie zásad hodnotenia výrobkov z technologického, estetického, úžitkového, funkčného a aplikačného hľadiska.


Ťažba

Je veda, ktorá sa zaoberá zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria. Znalec zaradený v tomto odvetví sa zaoberá posudkami ktoré súvisia s touto vednou disciplínou.

Je odvetvie geológie, ktoré skúma vlastnosti, zloženie a podmienky vzniku minerálov ale aj ich geografické rozšírenie a použitie. Znalci zaradení v tomto odvetví sa zaoberajú aspektami mineralógie.

Skúma geodynamické procesy, ložiská rúd, nerúd, stavebných surovín, uhlia, ropy a zemného plynu vrátane ťažby, výpočet zásob a oceňovania ložísk, mechanika hornín a zemín, geomechanika, hydrogeológia ložísk, všeobecná hydrogeológia, regionálna hydrogeoĺógia, hydrochémia

Znalci zaradení v tomto odvetví sa zaoberajú posudkami ťažby nerastov (minerálov) získaných z prírody.


Umelecké diela

Znalci posudzujú hudobné diela s textom alebo bez textu, ale aj hudobno-dramatické diela, scénická hudba a. p.

Znalci zaradení v tomto odvetví sa zaoberajú posudkami v oblasti: slovesné diela, ale aj diela dramatické v knižnej podobe.

Znalci zaradení v tomto odvetví sa zaoberajú posudkami v oblasti: výtvarné diela – maľby, kresby, náčrty, ilustrácie, sochy, logá, kostýmové výtvarníctvo, koláž, rytina, litografia, grafika, fotografické diela, architektonické diela – diela stavebnej architektúry a urbanizmu, diela záhradnej architektúry, interiérovej architektúry, diela stavebného dizajnu, javisková architektúra (scénografia), a to aj vo forme architektonického projektu.

V takomto širokom ponímaní nemusia byť autorskými dielami, na rozdiel od diel folklórneho umenia, ktoré môžu byť dielami hudobnými, slovesnými, výtvarnými a pod.

Znalci zaradení v tomto odvetví sa zaoberajú posudkami v ktorých ide o úžitkové umenie.

Znalci zaradení v tomto odvetví sa zaoberajú posudkami kde môže ísť o dielo architektonické, výtvarné, dielo úžitkového umenia.


Veterinárstvo

Posúdenie odchýlok od fyziológie zvierat spôsobené infekčnými alebo ­neinfek­čnými agens.

Náuka o chove, výcviku a určovaní plemennej príslušnosti psov a ich charakteristike.

Náuka o chove, výcviku a určovaní plemennej príslušnosti koní a ich charakteristike.

Posúdenie možnej príčiny smrti zvieraťa a diferenciálna anatómia a histológia (odlíšenie živočíšneho druhu od iného).

Posúdenie podmienok chovu zvierat z pohľadu účinku prostredia a chovných zariadení na chované zvieratá. Posúdenie pôsobenia človeka na zviera z pohľadu možného poškodenia zdravia alebo činnosti orgánových sústav (napr. trvalé alebo dlhodobé porušenie zdravia, správania sa atď.).

Správne posúdenie produktov živočíšneho pôvodu ako nepožívateľných pre ľudí.


Vodné hospodárstvo

Znalci v tomto odvetví sa zaoberajú - koncepcia vodného hospodárstva a vodné plánovanie, správa vodných tokov a správa povodí, štátna správa na úseku verejných vodovodov a kanalizácii, štátna vodná správa, štátna správa na úseku rybárstva.

Znalci v tomto odvetví sa zaoberajú - koncepcia vodného hospodárstva a vodné plánovanie, správa vodných tokov a správa povodí, štátna správa na úseku verejných vodovodov a kanalizácii, štátna vodná správa, štátna správa na úseku rybárstva.


Genetika

Identifikácie jednotlivcov alebo určovanie príbuzenských vzťahov medzi jednotlivcami pomocou analýzy genetického materiálu.

Znalci v tomto odvetví sa zaoberajú genetickými analýzami u ľudí.

Znalci v tomto odvetví sa zaoberajú genetickými analýzami u živočíchov.

Znalci v tomto odvetví sa zaoberajú genetickými analýzami u rastlín.


Zdravotníctvo a farmácia

Odvetvie sa zaoberá problematikou podávania celkovej a lokálnej anestézie, spôsobmi jej podania (anestetiká), možnými komplikáciami anestézie (alergické reakcie, anafylaktický šok a pod.), ich liečbou, zahŕňa poskytovanie a atribúty prvej pomoci a oživovania, t. j. resuscitácie (vonkajšia a vnútorná masáž srdca, odsávanie, umelá pľúcna ventilácia, podávanie medikamentov na podporu srdcovej činnosti, terapia akútnych porúch acidobázickej rovnováhy atď.).

Ide o kombinované odvetvie kožného lekárstva a problematiky pohlavných chorôb (pozri ďalej).

Odvetvie sa zaoberá spôsobom prenosu, diagnostikou, liečbou a prevenciou pohlavných chorôb a ich komplikáciami (vrátane AIDS).

Hematológia sa zaoberá ochoreniami krvi (krvných elementov) – ich diagnostikou, liečbou a prevenciou, zahŕňa aj nádorové ochorenia krvi (leukémie, anémie atď.), taktiež sa zaoberá posudzovaním krvných obrazov v rámci pomocných laboratórnych vyšetrení a vyšetrením krvných skupín a podskupín vo viacerých systémoch pre paternitné spory (v súčasnosti sa však už uprednostňuje analýza DNA). Transfuziológia sa zaoberá predovšetkým problematikou transfúzie krvi, zásadami podávania transfúzie a vyšetrovaním darcov krvi.

Odvetvie hygieny zahŕňa problematiku vplyvov vonkajšieho okolia na ľudského jedinca, zaoberá sa normatívmi pre prácu človeka v rôznych pracovných prostrediach a jeho pobytom na pracovisku, určuje normy hygienických štandárd. Epidemiológia sa zaoberá problematikou výskytu, šírenia a prenosu ­infek­čných aj neinfekčných chorôb a spôsobmi ich eliminácie, ako aj prevencie v prípadoch epidémií a pandémií.

Dermatológia je lekárske odvetvie zaoberajúce sa chorobami kože, ktoré sa môžu prejavovať ako lokálne kožné choroby (napr. vírusové infekcie – bradavice, herpetický opar atď.), zaoberá sa mnohými infekčnými chorobami, ktoré sa môžu prejavovať na koži predovšetkým v detskom veku (kiahne, červienka, šarlach a iné), prejavmi alergií (atopický ekzém, precitlivelosť na potraviny, lieky), kožnými nádorovými chorobami; náplňou dermatológie je i starostlivosť o kozmetické problémy pacientov (pigmentové znamienka na nevhodných miestach, problematické ochlpenie atď.), prejavy a liečba veľmi závažných systémových onemocnení celého organizmu, keď vlastný prejav na koži je len druhotný, ale slúži ako pomôcka na diagnostiku týchto chorôb (systémový lupus erytematodes a iné) a choroby vlasov.

Gynekológia sa zaoberá problematikou ženských chorôb, t. j. ochorení vonkajšieho a vnútorného genitálu (nie pohlavne prenosnými chorobami – pozri venerológia), ich diagnostikou, medikamentóznou a operačnou liečbou (nádory, cysty, polypy, atď.), prevenciou, diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení prsníkov, operačnými výkonmi na genitále (potraty, diagnostické kyretáže, mimomaternicové tehotenstvo), posudzovaním stavov genitálu v prípadoch znásilnení, či zatajovaných pôrodov, taktiež sa zaoberá liečbou klimakterických ťažkostí u žien, prípadne aj operačnou liečbou sexuálnych odchýlok (transvestitizmus a iné). Pôrodníctvo je medicínske odvetvie zaoberajúce sa problematikou pôrodu (fyziologický pôrod, pôrod cisárskym rezom), jeho vedením, sonografickými vyšetreniami matky a plodu, diagnostikou ozvov plodu (kardiografia) a kontrakcií maternice pred a počas pôrodu (tokografia). Obe medicínske (znalecké) odvetvia sa navzájom prelínajú.

Odvetvie zahŕňa predovšetkým operačnú (radikálnu) liečbu v prípadoch chorôb orgánov dutiny hrudnej a brušnej, kde nie je možné docieliť terapeutický efekt konzervatívnou liečbou (laparotómie, operačné odstránenie orgánov, postihnutých nádorovým alebo zápalovým procesom, vredové choroby žalúdka, dvanástnika, divertikulózy čriev, ileus, hrudná chirurgia – resekcia pľúc), ale aj poúrazové stavy, týkajúce sa poranení vnútorných hrudných a brušných orgánov; dôležitou súčasťou tohto medicínskeho odvetvia je aj cievna chirurgia (operácia varixov, liečba trombóz, zápalov žíl, rekonštrukcie ciev po úrazoch, atď.), diagnostika a liečba (aj konzervatívna) zápalových a nádorových ochorení slinivky brušnej (pankreasu), liečba komplikácií iných vnútorných chorôb, ako napr. vredy predkolenia, diabetická noha, odstraňovanie zápalových hnisavých ložísk na tele a iné.

Ide o odvetvie zaoberajúce sa predovšetkým operačnou, ale aj konzervatívnou liečbou poranení kože a skeletu (otvorené rany, odreniny, podliatiny, zlomeniny rebier, panvy, kostí končatín, kľúčnych kostí, lopatky atď.), zahŕňa aj diagnostiku, liečbu a prevenciu poškodenia kĺbov, väzov, svalstva; v rámci znaleckého posudzovania sa zaoberá aj mechanizmom vzniku zranení a zlomenín, určovaním doby liečenia a doby práceneschopnosti u jednotlivých úrazov. V niektorých prípadoch sa toto odvetvie prelína s odvetvím chirurgia, neurochirurgia aj súdne lekárstvo (pozri ďalej).

Ide o odvetvie výlučne viazané na operačné riešenie chorôb, ale aj úrazového poškodenia srdca a veľkých ciev hrudníka (aorta, pľúcne tepny), ktoré nie je možné riešiť konzervatívnou terapiou (transplantáciou srdca, operáciou vrodených vývojových srdcových chýb, operáciou získaných srdcových chýb najmä na chlopniach, ako napr. zúženie chlopní, nedomykavosť chlopní, operáciou vencovitých ciev srdca, napr. by-pass. Odvetvie zahŕňa aj pooperačnú starostlivosť a liečbu komplikácií.

Odvetvie sa zaoberá diagnostikou a operačným riešením ochorení a úrazového poškodenia celého nervového systému, predovšetkým mozgu (vrátane nádorových ochorení), mozgových obalov, lebečného skeletu, chrbtice a platničiek, operačnou liečbou krvácania do dutiny lebečnej, zahŕňa ich diagnostiku a následnú liečbu, resp. aj liečbu komplikácií. Toto odvetvie sa niekedy prelína s odvetvím traumatológie a chirurgie.

Ide o chirurgické odvetvie zaoberajúce sa rekonštrukciou a plastickou úpravou jednotlivých častí ľudského tela (odstraňovanie znamienok a iných výrastkov na koži, omladzovacie rekonštrukčné zákroky na tvári, krku, tele, plastické úpravy uší, nosa, pier, prsníkov, rekonštrukcie úrazových stavov, napr. na šľachách, stavy po popáleninách kože, odstraňovanie jaziev a pod.).

Ide o široké medicínske odvetvie, ktoré sa zaoberá vnútornými chorobami, a to ich prevenciou, diagnostikou a konzervatívnou liečbou. Interná medicína (vnútorné lekárstvo) má množstvo ďalších čiastkových špecializovaných odvetví, ktoré sú v súčasnosti už chápané ako samostatné odvetvia (pozri ďalej). Znalecké odvetvia uvedené pod číslom 49 07 01 až 49 07 10 preto v podstate patria pod medicínske odvetvie vnútorné lekárstvo.

Ide o súčasť odvetvia interná medicína, ktoré sa špecializuje na problematiku liečby, diagnostiky a prevencie cukrovky (diabetes mellitus), zahŕňa aj kontrolu pacientov s diabetom, ordináciu inzulínu, inzulínových pier a iných diagnostických pomôcok, ako aj liečbu komplikácií cukrovky, pokiaľ sa nejedná o komplikácie, ktoré postihujú špecificky niektoré orgány ľudského tela (napr. diabetická noha – chirurgia a pod.).

Odvetvie zahŕňa diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb žliaz s vnútornou sekréciou (endokrinné žľazy), zaoberá sa ich prejavmi a možnými komplikáciami (mimo postihnutia Langerhansových ostrovčekov pankreasu (t. j. cukrovky, ktorú rieši diabetológia); do tohto odvetvia spadá aj liečba obezity, či chudnutia, spôsobených endokrinnými poruchami, ale aj sekundárnych prejavov chorôb žliaz s vnútornou sekréciou, ako napr. chýbanie ochlpenia, resp. nadmerné ochlpenie, zmena kvality vlasov a pod.

Odvetvie sa zaoberá problematikou nádorových aj nenádorových ochorení pľúc a priedušiek vrátane tuberkulózy a iných špecifických chorôb, ich diagnostikou, liečbou, ale aj prevenciou, zahŕňa aj pomocné diagnostické vyšetrenia pľúc, napr. pri astme (vitálna kapacita pľúc a pod.).

Ide o odvetvie vnútorného lekárstva, ktoré sa špecializuje na problematiku ochorení zažívacieho traktu (hltan, pažerák, žalúdok, dvanástnik, hrubé a tenké črevo, konečník), ich laboratórnou a endoskopickou diagnostikou, liečbou a prevenciou; zahŕňa vyšetrenia pred operačnými zákrokmi na orgánoch zažívacieho traktu pri vredových či nádorových ochoreniach.

Odvetvie sa vo všeobecnosti zaoberá zdravotníckou problematikou prestárlej populácie (demografia a epidemiológia, funkčné geriatrické vyšetrenia, zdravotné postihnutie, špecifické geriatrické syndrómy, klinické obrazy, diagnostické, liečebné a preventívne postupy u najčastejších onemocnení, organizácia geriatrickej starostlivosti).

Ide o odvetvie, ktoré rieši problematiku infekčných (bakteriálnych, vírusových a parazitárnych) chorôb, ich výskyt, spôsob prenosu, diagnostiku, liečbu a prevenciu vrátane očkovania – aj pri cudzokrajných (tropických) chorobách a pri cestách do rizikových endemických oblastí, napr. do trópov; zahŕňa aj vyšetrenia po návrate z cudziny u cestovateľov a u ľudí, ktorí pracovali v zahraničí.

Ide o odvetvie vnútorného lekárstva zaoberajúce sa diagnostikou, liečbou a prevenciou chorôb srdca vrátane pomocných vyšetrení (elektrokardiografia, sonografia, echografia a pod.), zahŕňa liečbu a diagnostiku infarktov myokardu, liečbu nádorov srdca a zápalových stavov (endokarditídy, myokarditídy, perikarditídy a pod.)

Odvetvie sa zaoberá problematikou diagnostiky a liečby ochorení obličiek a močových ciest (vyšetrovacie metódy, infekcie močových ciest, nefritídy – zápaly obličiek, urolitiázy – močové kamene, vývojové anomálie a vrodené choroby obličiek, nádory obličiek, akútne a chronické zlyhanie obličiek, liečebné postupy pri chronickom zlyhaní obličiek vrátane dialýzy).

Odvetvie sa zaoberá účinkami zvýšeného tlaku okolitého prostredia na ľudský organizmus vrátane jeho škodlivých účinkov, ktorému sú vystavení potápači a pracovníci v pretlakových komorách. Súčasťou odvetvia je liečba niektorých vybraných porúch zdravotného stavu pacientov v hyperbarických komorách. V posudkovej činnosti ide o posudzovanie spôsobilosti pracovníkov pre expozíciu zvýšenému tlaku (napr. u potápačov z povolania), ďalej hodnotenie a posudzovanie špecifických porúch zdravotného stavu pracovníkov v pretlaku vrátane smrteľných nehôd potápačov, kde toto odvetvie úzko spolupracuje s odvetvím súdneho lekárstva.

Odvetvie rieši problematiku profesionálnych onemocnení a poškodenia zdravia pracovným prostredím (pneumokoniózy, napr. u baníkov, poškodenie chemickými škodlivinami, poškodenie nadmerným hlukom, vibráciami a pod.).

Odvetvie sa zaoberá pomocnou laboratórnou diagnostikou biologického materiálu pre všetky medicínske disciplíny (vyšetrenia krvi, moču, likvoru, výpotkov a pod.).

Odvetvie rieši diagnostiku cudzorodých organizmov u pacientov (baktérií, vírusov, parazitov) vrátane vyšetrovania citlivosti na antibiotiká, vyšetrení krvi, moču, stolice a pod.

Ide o medicínske odvetvie zaoberajúce sa problematikou chorôb nervového systému, ich diagnostikou, liečbou, prevenciou vrátane terapie náhlych mozgových príhod, ale aj ochorení periférneho nervstva pri obrnách, ochrnutí, zahŕňa i pomocné vyšetrenia, ako elektroencefalografia, myografia a iné.

Ide o špecializované odvetvie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb oka a jeho príslušenstva vrátane operačných zákrokov (šedý a zelený zákal, úrazové poškodenie rohovky, sietnice, atď.), zahŕňa aj transplantácie rohovky, posudzuje spôsobilosť ľudských jedincov na výkon niektorých povolaní (napr. u vodičov, letcov a pod.).

Odvetvie sa zaoberá chorobami pohybového ústrojenstva (kostí, svalov, šliach, chrbtice) vrátane diagnostiky, liečby a prevencie, zahŕňa detskú ortopédiu vrátane diagnózy a liečby vývojových chýb, zaoberá sa náhradami kĺbov (endoprotézy), liečbou nádorových ochorení pohybového ústrojenstva vrátane amputácií končatín (toto odvetvie sa v mnohom prelína s chirurgiou a traumatológiou).

Odvetvie úzko spolupracuje s ortopédiou pri riešení protetických náhrad pri ochoreniach a úrazoch pohybového ústrojenstva (zhotovovanie protéz na končatiny, ortézy, ortopedická obuv atď.).

Odvetvie sa zaoberá liečbou ochorení pohybového ústrojenstva pomocou rehabilitácie vrátane elektroliečby, kúpeľnej liečby, masáží a pod. Odvetvie sa prelína s balneológiou a liečebnou rehabilitáciou.

Podobné odvetvie ako fyziatria – kúpeľná liečba pri ochorení pohybového ústrojenstva, ale aj vnútorných chorôb vrátane pooperačných stavov (operácie žlčníka, žalúdka a iných častí zažívacieho traktu), stavy po mozgových príhodách, stavy po úrazoch a pod.).

Odvetvie rieši problematiku ušných, nosných a krčných chorôb, ich diagnostiku, liečbu (aj operačnú) pri nádoroch, polypoch a úrazoch daných anatomických lokalít vrátane vyšetrení a liečby porúch hlasu (hlasiviek) a sluchu.

Odvetvie, zaoberajúce sa diagnostikou chorôb pomocou bioptických a cytologických mikroskopických vyšetrení zahŕňa paraoperačnú diagnostiku pri operáciách nádorov, ako aj výkon patologicko-anatomických pitiev a histologické vyšetrenia nekroptického materiálu.

Odvetvie sa zaoberá diagnostikovaním, liečbou a prevenciou detských chorôb vrátane syndrómu týraného dieťaťa, zahŕňa aj problematiku neonatológie (t. j. ošetrovanie novorodencov), skúma duševný a fyzický vývin u detí a dospievajúcej mládeže.

Ide o medicínske odvetvie, ktoré rieši problematiku pôsobenia vonkajšieho násilia na ľudský organizmus vrátane pôsobenia cudzorodých látok a škodlivín (drogy, liečivá, priemyselné škodliviny), zahŕňa výkon súdnych a súdno­-le­kár­skych pitiev pri náhlych a neočakávaných úmrtiach, pri úmrtiach s úrazovou anamnézou, pri dopravných a iných nehodách, pracovných úrazoch, samovraždách, vraždách, pri úmrtiach počas operačných výkonov (napr. mors in tabula), pri diagnostických a terapeutických pochybeniach a invazívnych zákrokoch, zahŕňa mikroskopické vyšetrenie nekroptického materiálu, zaoberá sa problematikou identifikácie neznámych osôb, kostrových nálezov, posudzovaním opilosti, prepočtami alkoholu, vyšetrovaním cudzorodých látok v biologickom materiále, vyšetrovaním krvi a krvných stôp, rieši posudzovanie mechanizmov pri úrazoch, nehodách, ublížení na zdraví a pod.

Odvetvie skúma a posudzuje duševné choroby, zaoberá sa ich liečbou a diagnózou, zahŕňa vyšetrenia duševného stavu u páchateľov trestnej činnosti, resp. ich obetí, zaoberá sa liečbou chronického alkoholizmu, liečbou drogových závislostí, vykonáva psycholiečbu u prestárlej populácie.

Odvetvie sa zaoberá diagnostikou chorôb pomocou röntgenového vyšetrenia vrátane vyšetrení pomocou kontrastných látok, pomocou počítačovej tomografie (CT), magnetickej rezonancie, zahŕňa liečbu nádorových aj nenádorových ochorení rádioaktívnymi látkami. Klinická onkológia je špecializované odvetvie zamerané na liečbu nádorov pomocou chemoterapie a rádioterapie – tieto odvetvia sa prelínajú.

Sexuológia predstavuje združené znalecké odvetvie, ktoré podľa charakteru a príčiny skúma poruchy ľudskej sexuality. Odvetvie sa zaoberá posudzovaním prípadov negatívnych dôsledkov sexuálneho správania v zmysle sexuálnej agresie voči obeti, posudzuje motivácie a prejavy porúch sexuálneho správania, poruchy sexuálnej identifikácie a všetky aberatné formy sexuálnych aktivít. Toto znalecké odvetvie však vyhodnocuje aj organické (anatomické, či chorobné) príčiny porúch sexuálnej aktivity.

Odvetvie sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou chorôb zubov a dutiny ústnej vrátane liečby nádorových ochorení; čeľustná ortopédia zahŕňa operácie skeletu tváre vrátane úrazov (rekonštrukcie hornej a dolnej čeľuste, očníc, kostné nádory); odvetvie posudzuje mechanizmus vzniku poranení tváre, zubov a dutiny ústnej pri úrazoch, či ublíženiach na zdraví, zaoberá sa vývojovými anomáliami na chrupe, identifikáciou pomocou chrupu vo forenzných prípadoch; protetika sa zaoberá výrobou zubných náhrad a implantátov.

Odvetvie skúma pôsobenie cudzorodých látok a škodlivín na ľudský organizmus (podobne ako toxikológia v rámci súdneho lekárstva) so zameraním na vyšetrovanie biologického materiálu u živých osôb.

Odvetvie sa zaoberá problematikou ochorení močového a pohlavného ústrojenstva (hlavne u mužov), ich diagnostikou, liečbou a prevenciou (u ženskej populácie sa môže prelínať s odvetvím gynekológia), zahŕňa operačnú liečbu nádorových aj nenádorových ochorení obličiek, močovodov, močového mechúra, močovej rúry, plastikami u geriatrických pacientiek, operačne rieši vývojové chyby uro-genitálneho systému.

Ide o široké medicínske odvetvie slúžiace na riešenie problematiky podávania liečiv a liečebných prípravkov v humánnej medicíne (ale i vo veterinárnej – pozri veterinárna farmácia), skúma účinky liečiv na ľudský organizmus a ich metabolizmus; klinická farmakológia sa zaoberá výberom vhodnej terapie v prípadoch potreby kombinovanej liečby, napr. pri liečbe antibiotikami, pri onkologickej liečbe a pod.


Kriminalistika

Ide o náuku o obrazcoch papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov (v širšom zmysle aj dlaní a chodidiel) človeka. Tvary papilárnych línií, ich priebeh a smer sú u jednotlivých osôb veľmi odlišné. Podľa obrazcov, ktoré papilárne línie vytvárajú, je možné stanoviť niekoľko vzorov, ktoré slúžia k základnému roztriedeniu všetkých obrazcov. Daktyloskopia je zatiaľ najobjektívnejší a najhodnovernejší identifikačný prostriedok zisťovania totožnosti osôb a neznámych mŕtvol založený na vedeckých základoch.

Je disciplína ktorá dokáže identifikovať osoby, zvieratá, veci. Zaoberá sa skúmaním stôp bosých nôh, obuvi, rôznych dopravných prostriedkov, stôp zvierat, častí ľudského tela, keď nie sú papilárne línie a tiež pri premiestňovaní určitých predmetov.

Jedna z najstarších kriminalisticko-technických metód sa zoberá skúmaním stôp, ktoré vznikli na napadnutom objekte vplyvom pôsobenia nejakého objektu (nástroja). Z kriminalistického hľadiska je nástrojom každý predmet, ktorý sa použije v súvislosti s kriminalisticky relevantnou udalosťou.

Defektoskopia je vedné odvetvie, ktoré sa zaoberá nedeštruktívnym spôsobom zisťovania defektov v materiáloch a výrobkoch, resp. predpovedaním možnosti vzniku materiálových porúch v prevádzke.

Metalografia je vedný odbor, zaoberajúci sa štruktúrou tuhých kovov. Praktická metalografia študuje makroštruktúry kovov, mikroštruktúry (svetelná mikroskopia) a subštruktúry (transmisná elektrónová mikroskopia). Niekedy sa za pododbor pokladá fraktografia (ale je to skôr samostatný odbor), ktorá skúma príčiny a charakteristiky porušení konštrukcií.

Písmoznaleckým skúmaním je možné identifikovať pisateľa jednotlivých druhov písma, číslic, prípadne znakov či symbolov. V rámci tohto skúmania je možné stanoviť, či určitú písomnosť napísala v celom rozsahu jedna alebo viac osôb, a ak je materiálov viac, či ich napísala jedna osoba.

Vo všeobecnej rovine sa hodnotia druhové znaky, ktoré určujú značku , model alebo dokonca rozpätie výrobných čísel (druh písma určený výškou, šírkou a v reze; rozostúp písma; mutácia a rozsah klávesnice; mechanizmus písacieho stroja), v osobitnej rovine sa hodnotia znaky viazané na identifikáciu, možno priamo určiť použitý písací stroj (kvalita materiálu typov písacieho stroja.

Grafická diagnostika sa zaoberá súdnoznaleckým technickým skúmaním dokumentov s cieľom zistiť ich pravosť, pôvodnosť, históriu a analyzovať materiály a zariadenia použité na ich vyhotovenie. Ide o diagnostiku (zistenie, vyhodnotenie, overenie) komplexných informácií nachádzajúcich sa vo forme grafických/obrazových prvkov a štruktúr.

Jazyková expertíza sa zaoberá forenzným skúmaním významovo ucelených textov napísaných v slovenskom jazyku, ktorých autor je neznámy alebo akýmkoľvek spôsobom spochybnený. Zvyčajne ide o texty anonymné, ktoré majú charakter vyhrážky, vydierania či ohovárania.

znalecké skúmanie analógových alebo digitálnych zvukových záznamov, z hľadiska ich obsahu a vlastností. Analyzuje sa vplyv podmienok, za ktorých vznikli (rušivé zvuky, frekvenčné spektrum záznamu, prípadne mechanické a magnetické vlastnosti nosiča záznamu). Porovnaním viacerých sporných nahrávok sa zisťuje, či ide o hlas jednej a tej istej osoby a v prípade, že existuje porovnávacia nahrávka od vytypovanej osoby (osôb), určuje sa totožnosť osoby zo sporného zvukového záznamu (individuálna identifikácia). Posudzujú sa okolnosti vzniku hovoreného prejavu, napr. či ide o prejav spontánny alebo vopred pripravený a potom prečítaný alebo naučený naspamäť.

Kriminalistická biológia skúma materiály pochádzajúce zo živých organizmov ako kriminalistické stopy. Vo svojom základe sa opiera o základy: biochémie, genetiky, zoológie, botaniky, mikrobiológie, ktoré rozvíja na metódy kriminalistického skúmania.

Kriminalistická antropológia sa zaoberá identifikáciou kostrových pozostatkov, identifikáciou osôb na snímkach a morfologickým skúmaním trichologického materiálu, a to pomocou metód využívaných v antropologickej praxi. Cieľom skúmania je určenie druhového pôvodu kostrového materiálu, následná individuálna identifikácia ľudského kostrového materiálu, stanovenie druhového pôvodu trichologického materiálu, následné morfologické porovnanie ľudských vlasov, ale aj preukazovanie totožnosti alebo preukazovanie vylúčenia totožnosti porovnávaných osôb na snímkach.

Genetická analýza je odvetvie kriminalistiky, ktoré sa zaoberá identifikáciou biologického materiálu metódami klasickej biológie, ako je antropológia či detekcia a identifikácia biologických stôp, za čím nasleduje analýza DNA. Skúma sa stopa odobratá z miesta činu, z ktorej je v laboratóriu zaistená samotná vzorka na analýzu. Z odobratej vzorky sa vytvorí takzvaný DNA profil. Keďže profil DNA má každý človek odlišný (okrem jednovaječných dvojčiat), situácia je podobná ako s otlačkami prstov. Dokonca sa táto metóda niekedy nazýva DNA fingerprinting – DNA odtlačok alebo DNA profilovanie, či genotypizácia. Profily získané zo stôp nájdených na mieste činu sa porovnávajú s profilmi podozrivých osôb.

Pyrotechnika predstavuje odbor zaoberajúci sa skúmaním niektorých aspektov výrobnej činnosti výbušnín a horľavých zmesí, ich používanie a ich zneškodňovaním v súvislostiach s trestnou činnosťou.

Kriminalistická balistika sa zaoberá skúmaním ručných strelných zbraní, streliva a ich súčastí, objektov zasiahnutých streľbou, zákonitosťami vnútornej, prechodovej, vonkajšej a terminálnej balistiky. Cieľom skúmania je určiť skupinovú príslušnosť zbrane a streliva, vykonať individuálnu identifikáciu strelnej zbrane a objasniť okolnosti súvisiace s jej použitím.

Kriminalistická a súdna chémia skúma chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti prostredia, materiálov a dejov dôležitých pre dokazovanie v trestnom konaní. K tomu využíva metódy všeobecnej, analytickej a fyzikálnej chémie a fyziky, ktoré aplikuje a rozvíja v smeroch dôležitých pre objasňovanie kriminálne relevantných udalostí.

Kriminalistická toxikológia sa zaoberá identifikáciou a kvantifikáciou toxických látok a vysvetľovaním ich účinkov. K tomu využíva metódy všeobecnej, analytickej a fyzikálnej chémie a toxikológie, ktoré aplikuje a rozvíja v smeroch dôležitých pre objasňovanie kriminálne relevantných udalostí.

Kriminalistická požiarna chémia sa zaoberá zisťovaním príčin požiarov, výbuchov a priemyselných havárií. K tomu využíva teoretické poznatky aplikovaných vedných odvetví (fyzikálna a analytická chémia, chemická technológia, biochémia a pod.). Predmetom skúmania je miesto udalosti, na kto rom sa technickou obhliadkou skúmajú všetky objekty (budovy, technologické zariadenia, motorové vozidlá a pod.) a ich okolie súvisiace s uvedenou udalosťou.

Kriminalistická a požiarna elektrotechnika skúma elektrické zariadenia a elektrické inštalácie, pričom využíva poznatky z oblasti slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechniky. Predmetom skúmania sú elektrické zariadenia a elektrické inštalácie, pokiaľ súvisia s trestnou činnosťou.

Kriminalistická informatika skúma informačné vlastnosti dátových nosičov a digitálnych stôp nachádzajúcich sa na štandardných pamäťových médiách. Súčasťou skúmania je aj analýza hardvérových prostriedkov z hľadiska ich funkčnosti.

Časť kriminalistickej techniky, ktorej predmetom je skúmanie kriminalistických stôp prostredníctvom svetelného obrazu


Ekonomika a riadenie podnikov

Znalec – právnická osoba v znaleckom odbore ekonomika a riadenie podnikov je oprávnená vykonávať znaleckú činnosť v znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov po splnení predpokladov v zmysle § 3 ods. 1 vyhl. č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavnou náplňou činnosti znalca právnickej osoby oprávnenej vykonávať znaleckú činnosť v znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov je odhad všeobecnej hodnoty podniku ako celku alebo časti podniku, a tiež zložiek majetku podniku v súlade s § 3 vyhl. č. 490/2004 Z. z.

Hlavnou náplňou činnosti znalca právnickej osoby oprávnenej vykonávať znaleckú činnosť v znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov je odhad všeobecnej hodnoty podniku ako celku alebo časti podniku, a tiež zložiek majetku podniku v súlade s § 3 vyhl. č. 490/2004 Z. z.


Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás